Nabídka

1. První nabídka je prodávajícím vyhotovena bezplatně. Revize vyhotovené nabídky budou prodávajícím vyhotovené bezplatně v případě uzavření kupní smlouvy. Jestliže nedojde k uzavření kupní smlouvy, je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího náhradu účelově vynaložených nákladů v souvislosti s revizí první nabídky.

2. Nabídka prodávajícího se pro smluvní strany stává závaznou momentem uzavření písemné kupní smlouvy (dále jen ”Smlouva”).

Uzavření smlouvy

1. Smlouva se považuje za uzavřenou v momentu, kdy prodávající písemně potvrdí písemnou nabídku prodávajícího.

Cena

1. Kupní cenou se rozumí cena předmětu Smlouvy včetně obalu předmětu Smlouvy. Kupní cena neobsahuje náklady na pojištění, dopravu, montáž a uvedení předmětu Smlouvy do provozu.

2. Za kupní cenu se považuje cena podle ceníku prodávajícího, platného ke dni uzavření Smlouvy.

3. Kupní cena je závazná po dobu celého trvání Smlouvy s výjimkou případu, kdy smluvní strany podepíšou na žádost kupujícího dodatek ke Smlouvě, předmětem, kterého bude posunutí termínu dodání předmětu Smlouvy. V takovém případě se automaticky změní cena předmětu Smlouvy podle ceníku prodávajícího, platného ke dni dodání předmětu Smlouvy.

Platební podmínky

1. Kupující je povinný zaplatit prodávajícímu 50 % kupní ceny v den uzavření Smlouvy. Zbývající část kupní ceny je kupující povinný zaplatit do 7 dnů od odevzdání předmětu Smlouvy. V případě prodlení kupujícího s platbou kupní ceny anebo její části anebo v případě vyhlášení konkurzu na majetek kupujícího se stává splatnou celá část kupní ceny jakožto i všechny ostatní závazky kupujícího vyplývajících z platných právních předpisů a ze Smlouvy.

2. Zaplacením kupní ceny se rozumí její připsání na účet prodávajícího.

3. Kupující je oprávněný započítat své pohledávky vůči prodávajícímu jen na základě předcházejícího písemného souhlasu prodávajícího.

4. Kupující je oprávněný postoupit své pohledávky vůči prodávajícímu na třetí osobu jen na základě předcházejícího písemného souhlasu prodávajícího.

Přechod vlastnického práva

1. Vlastnické právo k předmětu Smlouvy přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem, kdy budou prodávajícímu zaplaceny všechny jeho pohledávky vůči kupujícímu.

2. Předmět Smlouvy, ke kterému kupující nenabyl vlastnické právo, nesmí být v žádném případě poškozený, ztracený, zničený, dále zcizený ani zatížený jakýmikoliv dalšími právy třetích osob.

Doba dodání

1. Předmět Smlouvy bude kupujícímu dodaný ve lhůtě dohodnuté ve Smlouvě.

2. V případě prodlení prodávajícího s dodáním předmětu Smlouvy se smluvní strany dohodly, že kupující je povinný prodávajícímu poskytnout dodatečnou lhůtu na plnění.

Dodací podmínky

1. Prodávající předá předmět (dále jako „posilovací stroje“) Smlouvy tak, že je nainstaluje a v den předem smluvený s Kupujícím předá v místě blíže dohodnutém v objednávce a předvede jejich funkčnost. Zároveň poučí odpovědnou osobu určenou kupujícím o provozu strojů a o pravidlech jejich užívání a údržby. Nejpozději v den předání pak prodávající předá kupujícímu dodací list, který slouží zároveň jako záruční list.

2. Kupující se zavazuje předmět Smlouvy v souladu s předchozím odstavcem převzít. Zjistí-li Kupující, že předmět trpí vadami, má právo odmítnout jejich převzetí s vytčením vad. O takovém odmítnutí spolu Smluvní strany sepíší protokol s uvedením důvodu odmítnutí převzetí.

3. V případě, že Smlouva neurčuje jinak, je kupující povinný zabezpečit potřebné množství kvalifikovaného personálu pro účely stěhování a uvedení předmětu Smlouvy do provozu. Náklady spojené se stěhováním z dopravního prostředku na místo určení hradí kupující.

Zodpovědnost za vady a za jakost

1. Předmětem záruky za jakost je závazek prodávajícího že posilovací stroje budou po dobu trvání záruky za jakost způsobilé k výrobcem určenému účelu, tedy že dodané posilovací stroje budou po dobu záruky způsobilé pro použití k obvyklému účelu, a že si zachovají smluvené a jinak obvyklé vlastnosti. Záruka za jakost se nevztahuje na ty části posilovacích strojů, které vzhledem k jejich povaze podléhají nadměrnému opotřebení (např. čalounění, kabely, lanka, pásy, klínové řemeny, ložiska, madla-úchopy apod.).

2. Prodávající nenese odpovědnost za vadu či poškození posilovacích strojů vyplývající z provozu, funkčních vlastností, opotřebení a škod z neodborného používání zboží a jeho neodborné údržby, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi, vyšší mocí, úmyslným či nedbalostním poškozením způsobeným třetí osobou, okolnostmi vylučujícími odpovědnost nebo chybnou manipulací.

3. Prodávající nezodpovídá za vady posilovacích strojů, které byly způsobené přímo kupujícím anebo, v případě, že si Kupující zařizuje dopravu sám, osobou vykonávající přepravu a stěhování.

4. Kupující se zavazuje jakoukoliv závadu na strojích bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy ji odhalil nebo měl odhalit, oznámit zasláním e-mailu s identifikací kupujícího, identifikací posilovacího stroje a popisu jeho závady na kontaktní e-mailovou adresu Prodávajícího uvedenou v hlavičce Smlouvy.

5. Po dobu záruky za jakost provádí prodávající výměny vadných částí posilovacích strojů v jeho servisní dílně na adrese jeho sídla uvedené v hlavičce Smlouvy. Po dobu trvání záruky za jakost poskytuje prodávající opravy nefunkčních strojů nebo výměnu jejich poškozených dílů v servisní dílně bezplatně. Kupující se zavazuje po oznámení vad dle předchozího odstavce a po dohodě s prodávajícím zaslat poškozené stroje na vlastní náklad do servisní dílny prodávajícího. V případě, že si kupující nepřevezme opravené posilovací stroje ze servisní dílny prodávajícího, nebo nezajistí jejich dopravu zpět do místa určeného kupujícím, budou posilovací stroje zaslány na náklady kupujícího na adresu určenou kupujícím, a pokud taková adresa nebude určena, tak na adresu, ve které došlo k předání strojů poprvé.

6. Okamžikem výměny kteréhokoliv dílu posilovacího stroje, na který se v době výměny vztahovala záruka prodávajícího za jakost, se lhůta odpovědnosti za jakost vyměněného dílu prodávajícího prodlužuje. Předáním opraveného stroje s vyměněným dílem tak počíná běžet nová doba odpovědnosti Prodávajícího za jakost vyměněného dílu.

7. Smluvní strany si mohou sjednat, byť i zcela neformálně, i jiné místo provádění servisních oprav. Pokud bude oprava posilovacích stojů prováděna mimo servisní dílnu prodávajícího, zavazuje se kupující zaplatit prodávajícímu cenu za cestu určenou podle platného ceníku prodávajícího. Pokud nebude v ceníku prodávajícího určena cena dopravy, zavazuje se kupující zaplatit prodávajícímu 14,- Kč za každý ujetý kilometr.

8. Záruka za jakost zaniká, pokud do posilovacích strojů zasáhne bez pověření nebo souhlasu prodávajícího jakákoliv osoba třetí.

9. Kupující se zavazuje smluvit s prodávajícím pravidelné garanční prohlídky posilovacích strojů, a to tak, aby byly prodávajícím provedeny v následujících lhůtách:

  1. První garanční prohlídka po 3 měsících ode dne předání posilovacích strojů.

  2. Druhá garanční prohlídka po 15 měsících ode dne předání posilovacích strojů.

  3. Další garanční prohlídky po 6 měsících následujících po předchozí garanční prohlídce, a to po dobu trvání záruky za jakost, nebo po dobu poskytování pozáručního servisu.

10. Povinné garanční prohlídky zahrnují též údržbu posilovacích strojů, tedy jejich vyčištění, promazání, napnutí řetězů, kontrola převodů, ozubených řemenů, ložisek, elektronických součástí a ovládacích panelů.

11. Povinnost zajištění garančních prohlídek se týká pouze cardio strojů/trenažérů, posilovacích strojů a kol na spinning (značky STAR TRAC, NAUTILUS, SCHWINN, STAIRMASTER), popřípadě jiných strojů, u kterých to výslovně bude uvedeno v jejich objednávce nebo potvrzení objednávky.

12. Garanční prohlídky jsou řádně zajištěny tehdy, pokud Kupující zajistil a umožnil jejich provedení prodávajícím v rozmezí 15 dnů před a 15 dnů po době stanovené pro každou garanční prohlídku. Ve sjednaném termínu garanční prohlídky se kupující zavazuje zajistit nerušený přístup prodávajícímu k posilovacím strojům. Konkrétní termín prohlídky si smluvní strany sjednají vždy tak, aby termín vyhovoval kupujícímu a byl přiměřený z hlediska možností prodávajícího. Pokud by kupující garanční prohlídku řádně a včas u prodávajícího neobjednal, ruší se uplynutím 15. dne po době stanovené pro každou garanční prohlídku odpovědnost prodávajícího za jakost vyplývající z této Smlouvy.

13. O průběhu garanční prohlídky si smluvní strany vyhotoví protokol.

14. Kupující se zavazuje za garanční prohlídku zaplatit prodávajícímu cenu dle sjednaného, přičemž právo na zaplacení ceny garanční prohlídky vzniká prodávajícímu okamžikem, kdy garanční prohlídku provede.

Servis

1. Po uplynutí záruky za jakost poskytne prodávající pozáruční servis ohledně předmětu Smlouvy za podmínek, které budou dopředu dohodnuty smluvními stranami.

2. Součástí pozáručního servisu jsou i garanční prohlídky dle předchozích ustanovení Smlouvy. Provádění pozáručních garančních prohlídek, včetně dopravy do místa jejich zhotovení se provádí za úplatu. Úplata za garanční prohlídky i za dopravu na a z místa provádění garanční prohlídky je stanovena v ceníku.

Odstoupení od smlouvy

1. V případě, že prodávající nedodá kupujícímu předmět Smlouvy ani po dodatečně stanovené lhůtě, je kupující oprávněn od Smlouvy odstoupit.

2. V případě, že bude kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny anebo její části prodávajícímu, je prodávající oprávněný:

a) požadovat od kupujícího zaplacení smluvní pokuty ve výši 25% kupní ceny předmětu Smlouvy a (anebo)

b) od smlouvy odstoupit

Závěrečná ustanovení

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny podle českého práva, dle § 2586 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

2. V případě rozporů mezi Smlouvou a Všeobecnými obchodními podmínkami mají přednost ustanovení uvedené ve Smlouvě.

3. Jakékoliv změny Smlouvy jsou podmíněné souhlasem obou smluvních stran.

Tyto VOP jsou platné od 1.4.2022